ดูหน้า

โครงการเพื่อการศึกษา

โครงการเพื่อการศึกษา

 

     มูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ ไปใช้ประกอบอาชีพ และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ
     เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว มูลนิธิๆ ได้จัดกิจกรรมพิจารณามอบทุนการศึกษาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมอุปกรณ์การเรียน การสอน ให้กับสถานศึกษาและยังให้ร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยงานต่างๆ และองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ อีกด้วย  

โครงการที่เปิดรับสมัคร

  1. โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง แก่เด็กและเยาวชนขาดแคลน ด้อยโอกาส รายละเอียดการสมัครทุน

 

โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง แก่เด็กและเยาวชนขาดแคลน ด้อยโอกาส
โครงการอาชีวะ สร้างคนดี มีอาชีพ
โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเด็กและเยาวชนตาบอด


12 กรกฎาคม 2560

ผู้ชม 11293 ครั้ง

Engine by shopup.com