ดูบทความโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง แก่เด็กและเยาวชนขาดแคลน ด้อยโอกาส

โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง แก่เด็กและเยาวชนขาดแคลน ด้อยโอกาส

โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง แก่เด็กและเยาวชนขาดแคลน ด้อยโอกาส

  

จุดมุ่งหมายของการให้ทุนการศึกษา

 

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก นักเรียน นักศึกษาที่ขาคแคลน มีความประพฤติดี และตั้งใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงระดับที่จะนำไปประกอบวิชาชีพได้

     1. เพื่อให้การปลูกฝังและพัฒนาความคิดของเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงความ สำคัญของการศึกษา ศีลธรรม จริยธรรม และแนวทางดำเนินชีวิตอันถูกต้อง เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม

     2. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนต่อเนื่องทีติดตัวนักเรียนจนกว่าจะจบการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี เท่าที่ความสามารถเด็กจะพึงมี มิได้เป็นทุนประจำโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง หากนักเรียนจบการศึกษา  หรือลาออกจากโรงเรียนเดิม ทุนการศึกษานี้จะติดตามนักเรียนไปยังโรงเรียนใหม่    หากนักเรียนสละสิทธิ  ทุนนี้จะหมดสิทธิไม่มีผู้ใดได้รับแทน

     3. ทุนการศึกษานี้ เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

     4. ทางมูลนิธิฯ สามารถยกเลิกทุนได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า หากผู้รับทุนประพฤติตัวไม่เหมาะสม

 

 

การสนับสนุน          

 

เป็นทุนการศึกษาสำหรับค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตามความจำเป็น

     1. ระดับอนุบาล – มัธยมต้น เดือนล่ะ 500 บาท และ 2,000 บาท ในเดือนเมษายน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อนเปิดภาคเรียน

     2. ระดับมัธยมปลาย เดือนล่ะ 800 บาท และ 2,000 บาท ในเดือนเมษายน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อนเปิดภาคเรียน

 

หลักเกณฑ์การให้ทุน

 

การพิจารณาการให้ทุนการศึกษา คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะคัดกรองจากรายชื่อที่ทางโรงเรียนได้คัดเลือกมาแล้วว่ามีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิฯ

     1. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในขณะขอทุน

     2. เป็นนักเรียนทีครอบครัวขาดแคลน

     3. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความตั้งใจเรียน ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และไม่เคยต้องโทษทางวินัย

 

 

ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับทุนการศึกษา

     1. เปิดบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาหน้าสมุดเงินฝากมายังมูลนิธิ

     2. รายงานรายรับรายจ่ายมายังมูลนิธิ ทุกเดือน เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักจัดสรรเงิน

     3. รายงานความเป็นอยู่มายังมูลนิธิ ทุกเดือน

     4. รายงานผลการศึกษามายังมูลนิธิ ทุกภาคการศึกษา

     5. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของสถานศึกษา

     6. ช่วยเหลือครอบครัว

     7. ช่วยเหลือสังคมตามกำลังและโอกาส

 

 

ารเรียกทุนคืน

     1. ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม

     2. ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการขอรับทุนที่เป็นเท็จ

     3. นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

     4. ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษ

 

ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 

05 เมษายน 2560

ผู้ชม 52007 ครั้ง

Engine by shopup.com