ดูบทความประกาศรายชื่อนักเรียนทุนเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนเพิ่มเติม

มูลนิธิดร.กําจัด-ปราณี มงคลกุล ได้ทําการคัดสรรนักเรียนทีได้ขอทุนการศึกษา สําหรับนักเรียนทีมีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน แต่ครอบครัวยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์

  1. ประจำปีการศึกษา 2560
    1. ภาคการเรียนที่ 1
    2. ภาคการเรียนที่ 2
  2. ประจำปีการศึกษา 2561
  3. ประจำปีการศึกษา 2562

06 กันยายน 2562

ผู้ชม 3195 ครั้ง

Engine by shopup.com