articleรายงานผลการดำเนินของ มูลนิธิดร.กำจัด-ปราณี มงคลกุล ประจำปี 2561

รายงานผลการดำเนินของ มูลนิธิดร.กำจัด-ปราณี มงคลกุล ประจำปี 2561

 

รายงานผลการดำเนินของ มูลนิธิดร.กำจัด-ปราณี มงคลกุล ประจำปี 2561

        

     เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการทางด้านการเงินของมูลนิธิฯ และเพื่อความมั่นใจของผู้บริจาคว่าเงินทุกบาท ทุกสตางค์ ได้นำไปใช้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ โดยปีงบประมาณของมูลนิธิฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ในปีเดียวกัน

       มูลนิธิฯ ได้แสดงผลการดำเนินงานตามรายละเอียดด้านล่าง

 

 

 

 

 

26 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 3047 ครั้ง

Engine by shopup.com