มีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางสังคมให้เกิดสาธารณประโยชน์สูงสุด
Engine by shopup.com