มูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ ไปใช้ประกอบอาชีพ และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว มูลนิธิๆ ได้จัดกิจกรรมพิจารณามอบทุนการศึกษาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมอุปกรณ์การเรียน การสอน ให้กับสถานศึกษาและยังให้ร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยงานต่างๆ และองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ อีกด้วย
Engine by shopup.com