มีวัตถุประสงค์ให้การสนับสนุนกิจกรรม โครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และช่วยเหลือสังคมในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้กับสถานพยาบาลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสาธารณสุข
Engine by shopup.com