มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ให้การส่งเสริมและพัฒนาทางด้านจิตใจ พร้อมทั้งสนับสนุนและช่วยเหลือการเพิ่มทักษะชีวิต พัฒนาอาชีพ และการศึกษาแก่ผู้หญิงด้อยโอกาส ให้สามารถพึ่งพาและดูแลตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Engine by shopup.com