มูลนิธิฯ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยราชการ หรือองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ในกิจกรรมอันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
Engine by shopup.com