ดูหน้า

สนับสนุนโครงการ

 

 

 

 

 ปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิน 5,665,000 บาท
1. คุณปรารถนา มงคลกุล จำนวนเงิน 5,165,000 บาท
2. คุณชุมพลและ คุณวรนิษฐา สกุลร่มโพธิ์ชัย จำนวนเงิน 500,000 บาท

 ปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิน 5,527,800 บาท
1. คุณปรารถนา มงคลกุล จำนวนเงิน 5,000,000 บาท
2. คุณจันทนา สุขุมานนท์ จำนวนเงิน 60,000 บาท
3. คุณสมศรี รัชฎาภรณ์กุล จำนวนเงิน 30,000 บาท
4. คุณคุณา จริยเสถียร จำนวนเงิน 11,600 บาท (สนับสนุนโครงการการศึกษาต่อเนื่อง ระดับมัธยมปลาย 1 ทุน)
5. คุณสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ จำนวนเงิน 20,000 บาท
6. คุณปัณฑิต มงคลกุล จำนวนเงิน 406,200 บาท

 

 

 ปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิน 4,632,610 บาท
1. คุณปรารถนา มงคลกุล 4,500,000 บาท
2. คุณปราณี มงคลกุล 50,000 บาท
3. คุณนัทษกรณ์ เกียรติศุรานนท์ 25,000 บาท
4. คุณ นันทิกา แซ่เจียง 30,000 บาท
5. ห้อยโหน โยคะสตูดิโอ 27,610

 

 ปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิน 5,684,069 บาท

1. คุณปรารถนา มงคลกุล 5,072,200 บาท
2. คุณปูรณ์ มโนมัยพิบูลย์ 142,669 บาท
3. คุณจรรยา มงคลกุล 100,000 บาท
4. คุณจันทนา สุขมานนท์ 100,000 บาท
5. ครอบครัวสว่างทัพ 50,000 บาท
6. คุณนันทิกา แซ่เจียง 30,000 บาท
7. เพื่อนกลุ่ม ดร.กำจัด มงคลกุล 27,100 บาท
8. คุณประนัย วณิชชานนท์ 22,000 บาท
9. ลูกหลานชัยภูมิ และครอบครัวภู่ภัทร 11,500 บาท
10คุณวีระพงษ์ บุญสาและคุณปิยดา ธาราธิป 11,600 บาท
11. คุณกิจจา มงคลกุล 10,000 บาท
12. คุณกำพล มงคลกุล 10,000 บาท
13. คุณปกรณ์ อาภาพันธ์ 10,000 บาท
14. คุณบรรลือ กุลละวณิชย์ 10,000 บาท
15. คุณองค์อร สมประสงค์ 10,000 บาท
16. คุณทรงวิไล จิรโพธิทอง 10,000 บาท
17. คุณจินตนา สงวนดีกุล 9,000 บาท
18. คุณเสาวนีย์ พิสิฏฐพันธ์ 5,000 บาท
19. คุณศรีวรรณ ติรณสวัสดิ์ 5,000 บาท
20. คุณสายสุนีย์ บุญลาโภ 5,000 บาท
21. คุณสุวรรณี และคุณอรรถชัย อุดมทัศนีย์ 5,000 บาท
22. คุณมณี เรืองกฤตยา 5,000 บาท
23. คุณชลัญญา ไชยนวรัตน์ 5,000 บาท
24. คุณหนูเล็กและครอบครัว 4,000 บาท
25. คุณปรัชชัย บุญลาโภ 3,000 บาท
26. คุณพิมพ์ใจ มงคลกุล 3,000 บาท
27. คุณสุภชา บุญลาโภ 3,000 บาท
28. คุณอนุชา มงคลกุล 2,000 บาท
29. ดร.ประเสริฐและคุณบังอร 2,000 บาท
30. ครอบครัวปัทมดิลก 1,000 บาท  

 

 ปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิน 8,130,540 บาท

1. คุณปรารถนา มงคลกุล 7,000,000 บาท
2. คุณปูรณ์ มโนมัยพิบูลย์ 887,435 บาท
3. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 203,105 บาท
4. คุณนันทิกา แซ่เจียง 30,000 บาท
5. คุณมณี เรืองกฤติยา 10,000 บาท

 

 ปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิน 5,520,857 บาท

1. คุณปรารถนา มงคลกุล 4,350,000 บาท
2. คุณปูรณ์ มโนมัยพิบูลย์ 784,808 บาท
3. คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 100,000 บาท
4. The Japan Foundation 59,999 บาท
5. เพื่อนๆ สาธิต จุฬา 41,000 บาท
6. คุณปฐวี วิรานุวัตร 40,000 บาท
7. คุณนันทิกา แซ่เจียง 30,000 บาท
8. คุณธานี เมฆานุพักตร์ 10,000 บาท
9. คุณวรัญญา ราชศักดิ์ 550 บาท
10. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 104,500 บาท

 

 ท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิดร.กำจัด – ปราณี มงคลกุล โดยวิธีดังต่อไปนี้
- เช็คสั่งจ่าย “มูลนิธิดร.กำจัด – ปราณี มงคลกุล”
- โอนเงินเข้าบัญชี “มูลนิธิดร.กำจัด – ปราณี มงคลกุล” ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-2-70431-7


*** กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแจ้งกลับให้สำนักงานมูลนิธิฯ ทราบด้วยทุกครั้ง โดยท่านสามารถส่งสำเนาได้ที่ kamchadpraneefoundation@gmail.com  หรือ โทรแจ้งรายละเอียดการโอน ที่เบอร์ 02-730-3741 หรือ 082-979 9222 เพื่อตรวจสอบและนำส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป ***


10 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 6509 ครั้ง

Engine by shopup.com