ดูหน้า

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 

โครงการเพื่อศาสนา

มูลนิธิฯ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
Read more

โครงการเพื่อการศึกษา

มูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
Read more

โครงการสนับสนุนหญิงด้อยโอกาส

มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ให้การส่งเสริมและพัฒนาทางด้านจิตใจ พร้อมทั้งสนับสนุนและช่วยเหลือการเพิ่มทักษะชีวิต พัฒนาอาชีพ และการศึกษาแก่ผู้หญิงด้อยโอกาส
Read more

โครงการช่วยเหลือคนยากไร้ คนป่วย คนชรา

มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนกิจกรรม ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ผู้สูงอายุ ในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
Read more

โครงการด้านสาธารณะสุข

มีวัตถุประสงค์ ให้การสนับสนุนกิจกรรม โครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
Read more

โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร

มีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนและให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โดยร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลอื่น ๆ ดำเนินกิจกรรมทางสังคมให้เกิดสาธารณประโยชน์สูงสุด
Read more


14 พฤศจิกายน 2559

ผู้ชม 7023 ครั้ง

Engine by shopup.com