ดูหน้า

เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิ ดร.กำจัด - ปราณี มงคลกุล

Dr.Kamchad - Pranee Mongkolkul Foundation

     ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ทะเบียนเลขที่ กท 2358 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เพื่อเชิดชูเกียรติแด่คุณพ่อกำจัด คุณแม่ปราณี มงคลกุล ของลูกๆ ทั้ง 3 คน ได้แก่ คุณปริญญา มงคลกุล คุณปัณฑิต มงคลกุล และคุณปรารถนา มงคลกุล ท่านทั้งสองได้เลี้ยงดู อบรม สั่งสอนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกๆ ได้ยึดถือปฏิบัติ จนลูกๆ ประสบความสำเร็จในอาชีพ เป็นที่รู้จักในวงสังคม

     ท่านทั้งสอง เลี้ยงดูลูกๆ ด้วยความรัก และมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา ซึ่งท่านเชื่อว่า การศึกษาเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุด เพราะการศึกษาจะสามารถสร้างคน สร้างโอกาส การศึกษาทำให้ทุกคนเท่าเทียมกัน ซึ่งก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิฯ  คือการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา   ดร. กำจัด มงคลกุล ไม่ได้เป็นเพียงแบบอย่างที่ดีให้ลูกๆ ได้ยึดปฏิบัติเท่านั้น ท่านยังเป็นพ่อพิมพ์ของชาติอีกด้วย 

 

ประวัติคุณพ่อกำจัด โดยสังเขป

     ดร.กำจัด มงคลกุล ผู้เป็นประธานกรรมการของมูลนิธิฯ เกิดเมื่อวันที 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 ณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในครอบครัวผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ดร.กำจัด เป็นคนเรียนเก่ง ประกอบกับเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านหนังสือและใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาตั้งแต่เล็กๆ จึงมักสอบได้อันดับ 1 ของชั้นเรียนเสมอๆ ท่านได้รับการศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชศรีมา ก่อนจะเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กรุงเทพฯจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 โดยสอบติดอันดับที่ 24 ของประเทศ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครั้งนั้น และสอบได้เตรียมแพทย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     หลังจากสอบผ่านชั้นปีที่ 1 ดร.กำจัดร่วมสมัครสอบชิงทุนของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับคัดเลือกให้ศึกษาด้านชีววิทยาที่สหราชอาณาจักรเมื่อปีพ.ศ. 2495  หลังจากศึกษาที่ Liverpool Technical College อยู่ 2 ปี จึงสอบเข้าศึกษาวิชาชีวเคมีที่มหาวิทยาลัย Edinburgh สำเร็จปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองในปีพ.ศ. 2501 และสำเร็จปริญญาเอกเมื่อปีพ.ศ. 2504 หลังจากนั้นได้ทำวิจัยหลังปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Glasgow จนกระทั่งเดินทางกลับประเทศไทยในปีพ.ศ. 2505 และเริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์โท แผนกวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งดำรงตำแหน่งอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยจนเกษียณอายุราชการในปีพ.ศ. 2536  แม้ในวัยหลังเกษียณท่านยังคงช่วยเหลือและให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยตลอดมาจวบจนถึงทุกวันนี้

ผลงานทางวิชาการและคุณงามความดีของท่าน

พุทธศักราช 2528 : ได้รับโล่เกียรติยศจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ใน ฐานะ “เป็นผู้นำและริเริ่มให้มีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและ รางวัลวิทยาศาสตร์ดีเด่น ใน พ.ศ.2525”

พุทธศักราช 2530: ได้รับโล่เกียรติยศจากภาควิชาชีววิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ในฐานะ “ผู้เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย”   

พุทธศักราช 2541: ได้รับโล่ครบรอบ 50 ปี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะ “เป็นผู้มีผลงานนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าแห่งวงการวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย”

พุทธศักราช 2542: ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

พุทธศักราช 2545: ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พุทธศักราช 2547: ได้รับรางวัล “นิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น” จากสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พุทธศักราช 2550: ได้รับรางวัล “บุคคลดีเด่นด้านส่งเสริมวิทยาศาสตร์” จากมูลนิธิศาสตราจารย์แถบนีละนิธิ

พุทธศักราช 2550: ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์อาวุโส” จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

พุทธศักราช 2551: ได้รับรางวัล “จุลมงกุฎ : เกียรติภูมิวิทยา ในฐานะบุคคลดีเด่นผู้สร้างคุณูปการแก่ วงการวิทยาศาสตร์ไทย” จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พุทธศักราช 2552: ได้รับ “โล่กิตติการ” เป็นรางวัลเกียรติคุณสำหรับผู้มีคุณูปการที่ได้ทำคุณประโยชน์ยิ่งต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

     ดร.กำจัด มงคลกุลได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกในปีพ.ศ. 2540 และได้รับการยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีพ.ศ. 2552

 

 

ประวัติคุณแม่ปราณี โดยสังเขป

     คุณแม่ปราณี มงคลกุล สกุลเดิม ติรณสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2474 ที่บ้านสวนกวางตุ้ง อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร (ปัจจุบันคือ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร) เป็นบุตรสาวคนโตของครอบครัว มีพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน 12 คน เป็นหญิง 6 คน และชาย 6 คน

     การศึกษาเบื้องต้น ได้เข้ารับการศึกษาชั้นประถม ที่โรงเรียนพงษ์เวชอนุสรณ์ และในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่โรงเรียนสายปัญญา จากนั้นได้สอบเข้าศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 7 - 8 ที่โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษา ซึ่งในสมัยนั้นจะคัดเลือกเพียง 50 ลำดับแรกของประเทศ ในแต่ละวิชาหลัก และคุณแม่ปราณี ได้เป็น 1 ใน 50 ลำดับแรก ที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมทางด้านคณิตศาสตร์ และเมื่อจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 ก็สามารถสอบเข้าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ ในขณะที่อยู่ระหว่างศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ได้มีผู้มาชักชวนให้เข้ารับทุนการเรียนพยาบาล ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งในขณะนั้นคุณแม่ปราณี มีจุดด้อยในเรื่องของภาษาอังกฤษ คุณพ่อคุณแม่จึงตัดสินใจให้เข้ารับทุน เนื่องจากประสงค์ให้ลูกเก่งภาษา ลักษณะทุนการศึกษาในขณะนั้น จะเป็นในลักษณะ การเรียนโดยการปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล ซึ่งจะต้องคลุกคลีอยู่กับคนไข้โดยตรง แต่เนื่องจาก คุณแม่ปราณีมีรูปร่างเล็ก และคนไข้ส่วนใหญ่เป็นฝรั่ง ที่มีรูปร่างสูงใหญ่มาก ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก คุณพ่อคุณแม่จึงตัดสินใจให้สละทุนและทำการส่งให้เล่าเรียนเอง ซึ่งนับเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดและยังเป็นการเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อลูก ๆ ทุกคน ให้ได้ร่ำเรียนในสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งในสมัยนั้น ราคาทองอยู่ที่เพียงบาทละ 350 บาท ในขณะที่เงินปอนด์ของอังกฤษ ราคาปอนด์ละ 60 บาท คุณพ่อคุณแม่ ได้ส่งให้คุณแม่ปราณีอยู่ในการดูแลของกพ. ซึ่งต้องส่งเงินให้ถึงปีละ 600 ปอนด์

     สุดท้ายคุณแม่ปราณีจึงได้เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน และจบการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ และพำนักอยู่ที่สหราชอาณาจักรเป็นเวลาเกือบ 10 ปี และได้พบรักและแต่งงานกับ ดร. กำจัด มงคลกุล ซึ่งเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทย โดยมีบุตรธิดารวม 3 คน

     นายปริญญา มงคลกุล

     นายบัณทิต มงคลกุล

     นางปรารถนา มงคลกุล

    ซึ่งทั้งสามได้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานอย่างมาก ซึ่งนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมงคลกุล และติรณสวัสดิ์ เป็นอย่างยิ่ง หากแต่คุณแม่ปราณี ยังมีชีวิตอยู่ จะภาคภูมิใจกับความสำเร็จของลูก ๆ ทั้ง 3 เป็นอย่างมาก หากแต่คุณแม่ปราณี ได้เสียชีวิตลงด้วยวัยเพียง 54 ปี ด้วยโรคมะเร็ง ซึ่งนำความเสียใจและนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวมงคลกุล และติรณสวัสดิ์

 

วัตถุประสงค์ การจัดตั้งมูลนิธิฯ

1.ส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา

2.สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษาที่ยากจน

3.สนับสนุนและส่งเสริมผู้หญิงที่ด้อยโอกาส

4.สงเคราะห์คนยากไร้ คนป่วย คนชรา

5.สนับสนุนด้านสาธารณสุข และร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

คณะกรรมการอำนวยการ

1.ดร.กำจัด มงคลกุล ประธานกรรมการ

2.คุณจันทนา สุขุมานนท์ รองประธานกรรมการ

3.คุณปริญญา มงคลกุล กรรมการ

4.คุณศิรประภา มงคลกุล กรรมการ

5.คุณปรัชญา มงคลกุล กรรมการ

6.คุณปูรณ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการ

7.คุณปรารถนา มงคลกุล กรรมการ เหรัญญิกและเลขานุการ


03 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 15243 ครั้ง

Engine by shopup.com