ดูบทความประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ปีการศึกษา 2561  

มูลนิธิดร.กําจัด-ปราณี มงคลกุล ได้ทําการคัดสรรนักเรียนทีได้ขอทุนการศึกษา สําหรับนักเรียนทีมีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน แต่ครอบครัวยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในครังนี้ มีนักเรียนที ได้รับอนุมัติทุนการศึกษามีจํานวน ทั้งสิน 76 ทุนจาก 30 โรงเรียน ดังนี้

เขตจังหวัดหนองบัวลำภู มีจำนวนทั้งสิน 29 ทุนจาก 9 โรงเรียน ดังนี้

 1. โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
  1. ดช ประดิภัทธ์ พานผา      ชั้นประถม 1
  2. ดญ รินทร์ลวี โสภา          ชั้นประถม 2
  3. ดญ ภัทรภรณ์ บุญนะพงษ์ ชั้นประถม 6
 2. โรงเรียนซำข่อนแก่นวิทย์
  1. ดช ธาวิน ไกยะราช         ชั้นประถม 5
  2. ดญ ธิราพร ใจสุข            ชั้นประถม 3
  3. ดญ อรนุช เพชรโก          ชั้นประถม 5
 3. โรงเรียนบ้านกุดดินจี่
  1. ดญ เนตรชนก เนื่องพัฒน์ ชั้นประถม 4
  2. ดญ กนกวรรณ์ ปานรอด    ชั้นมัธยม 2
  3. ดญ กรรณิการ์ พิมล          ชั้นมัธยม 3
  4. ดญ ธิดาพร สิทธิเจาะ      ชั้นประถม 2
 4. โรงเรียนบ้านต่างแดน
  1. ดญ นิชาภา เอยรัมย์     ชั้นประถม 4
  2. ดญ พัชราพร คำแสงดี  ชั้นประถม 1
 5. โรงเรียนบ้านนาโมง
  1. ดญ จิรัชยา สุวรรณแสง     ชั้นประถม 6
  2. ดญ ศุภากรณ์ พราหมฤทธิ์ ชั้นประถม 5
  3. ดญ  สุภานันท์ เภาพันธ์    ชั้นประถม 2
 6. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
  1. ดญ รัชธิดา ชาลีสุวรรณดี ชั้นประถม 3
  2. ดญ วิลาสินี สีผาย           ชั้นประถม 5
  3. ดญ ศศิธร เบ้าชัย            ชั้นประถม 6
  4. ดญ อรชร ศรีพลัง            ชั้นประถม 1
 7. โรงเรียนบ้านวังหินชา
  1. ดญ พิมนภา ประเสริฐนู ชั้นประถม 6
  2. ดญ มณีรัตน์ แสนคำ     ชั้นประถม 6
 8. โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง
  1. ดญ ชไมพร บุญยอด       ชั้นมัธยม 1
  2. ดญ ศิริลักษณ์ จันทร์แห่ว ชั้นมัธยม 2
  3. ดช จันทวงศ์ กองแก้ว     ชั้นมัธยม 1
 9. โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
  1. นส จิรวรรณ ไรยวงค์     ชั้นมัธยม 4
  2. นส ปิยะนันท์ ศรีสะเดช ชั้นมัธยม 6
  3. นส ภาวินี พุทฒเพ็ง     ชั้นมัธยม 4
  4. นส สุมิตรา กุลธรรม      ชั้นมัธยม 6

 

เขตจังหวัดตาก มีจำนวนทั้งสิน 47 ทุนจาก 21 โรงเรียน ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านแม่อุสุ
  1. ด.ญ. นส แก้วตา ชื่นหมอกจันทร์ ชั้นมัธยม 5
  2. นาย เดแย่ทู ไม่มีนามสกุล          ชั้นมัธยม 4
  3. ดญ ชัญญา วงศ์สันทัด              ชั้นประถม 2
 2. โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ
  1. ดญ ขวัญศิริ รักษ์พันธุ์สกุล    ชั้นประถม 6
  2. ดช จ้อซู  ไม่มีนามสกุล         ชั้นประถม 4
 3. โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุญฑลจินดา
  1. นส จิตรานุช มโนทิพย์เจริญ  ชั้นมัธยม 2
 4. โรงเรียนบ้านน้ำหอม
  1. ดญ รจิตศรี บงกชทองแก้ว   ชั้นประถม 5
  2. ดญ สุจิรา คุ้มครองขุนเขา    ชั้นมัธยม 1
  3. ดญ สุทิพา ผ่องพรรณเจริญ ชั้นประถม 4
 5. โรงเรียนบ้านไม้กระพง
  1. ดญ  ฉันชนก ชลาศัยสุวรรณ ชั้นประถม 6
  2. ดญ ปิยดา เจนจินต์วิทยา     ชั้นประถม 3
  3. ดญ ศศิพิมพ์ ปั่นต๊ะ             ชั้นประถม 3
  4. ดญ สาลินี ภัทรศรีเลิศ         ชั้นประถม 5
 6. โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
  1. ดญ วาสนา รุ่งเรืองนาศรม ชั้นประถม 4
  2. ดญ สมฤดี วินิจหัตถกุล     ชั้นประถม 6
 7. โรงเรียนบ้านแม่กาษา
  1. ดญ พิมอาภา กำบังกาย ชั้นมัธยม 2
  2. ดญ สุภัชชา ก้อนจันต๊ะ  ชั้นมัธยม 2
 8. โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ดหลวง
  1. ดญ แอน นันทะใจ        ชั้นประถม 4
  2. ดญ ขวัญจิรา บุญยศ    ชั้ชั้นมัธยม 1
 9. โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
  1. ดญ นันทิตา ทะนะ         ชั้นประถม 5
  2. ดญ อังคณา สมสัตย์      ชั้นประถม 4
 10. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
  1. ดญ นันทกรณ์ จันสีดา ชั้นประถม 5
 11. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่
  1. ดช สุรศักดิ์ สอนยามนต์ ชั้นประถม 5
 12. โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
  1. ดช ภฤศธร จันทร์หล้า ชั้นประถม 6
  2. ดช รัฐภูมิ ติปา           ชั้นประถม 6
 13. โรงเรียนแม่วะหลวง
  1. ดญ  ชมพูนุท ไม่มีนามสกุล ชั้นมัธยม 2
  2. ดญ ฐิติยา สีรุ่งแจ่มประกาย ชั้นมัธยม 2
  3. ดญ สุมาลี รุ่งเรืองเฉลิม     ชั้นประถม 3
  4. ดญ สุรียา ภิรมย์พงไพร      ชั้นมัธยม 2
 14. โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
  1. ดญ กชนันท์ ท่อเจริญไชยกุล ชั้นประถม 4
 15. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
  1. นาย สมศักดิ เพชรสงค์ ชั้นประถม 4
  2. ดญ สาลี่ ไม่มีนามสกุล  ชั้นประถม 4
 16. โรงเรียนบ้านท่าอาจ
  1. ดญ ช่อม่วง ไม่มีนามสกุล  ชั้นประถม 6
  2. ดญ นิตินันท์ไม่มีนามสกุล ชั้นประถม 5
  3. ดญ รสรินทร์ โพธิ์ทอง    ชั้นประถม 5
  4. ดญ อริษา ไม่มีนามสกุล  ชั้นประถม 5
 17. โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
  1. ดญ กชกร น้อยเรือน     ชั้นประถม  1
  2. ดช ปภาวิน พนาพิสุทธิ์   ชั้นประถม  3
  3. ดญ พิมระภัทร โสพรรณ์ ชั้นประถม 3
 18. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักวิทยา
  1. ดญ ญาณิน เชาว์ดุจพินิจ ชั้นประถม  5
  2. ดญ ปณิดา ประเสริฐบำรุง  ชั้นมัธยม 1
 19. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด       
  1. ดช บัณฑิต ทรงศรีพนา    ชั้นประถม   6                   
  2. ดญ ฟ้าใส คีรีมาศอภิรักษ์ ชั้นประถม   5
 20. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
  1. ดญ นิชนันท์ แซ่ม้า  ชั้นประถม   5
  2. ดญ รินรดา แซ่ย่าง  ชั้นประถม   4
 21. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
  1. ดช ทรงวุฒิ แซ่ลี            ชั้นมัธยม 3
  2. ดญ ธิมา มหาวิเศษทรัพย์ ชั้นประถม   5


 

06 กันยายน 2562

ผู้ชม 3845 ครั้ง

Engine by shopup.com