ดูบทความประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

มูลนิธิดร.กําจัด-ปราณี มงคลกุล ได้ทําการคัดสรรนักเรียนทีได้ขอทุนการศึกษา สําหรับนักเรียนทีมีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน แต่ครอบครัวยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในครังนี้ มีนักเรียนที ได้รับอนุมัติทุนการศึกษามีจํานวน ทั้งสิน 51 ทุนจาก 27 โรงเรียน ดังนี้

เขตจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ  จำนวน 45 ทุนจาก 23 โรงเรียน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จำนวน 1 คน

1. โรงเรียนบ้านแก้งใหม่   

1.ดช. ธวัฒชัย นะรินนอก               ชั้นประถม 2

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 10 คน

2.โรงเรียนสุทธสิริโสภา   

1.ดช. อธิพล ภูยอดเดือน                ชั้นมัธยม 2 

2.ดช. ชนกันต์ เจียมจันทร์              ชั้นประถม 3  

3.โรงเรียนบ้านหนองหลวง   

1.ดญ. กัญญารัตน์ ตระกูล              ชั้นประถม 6

4. โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง   

1.ดช.  อภิวัฒน์ ชัยบัวแดง              ชั้นประถม 6

5. โรงเรียนบ้านผือ   

1.ดญ. ยุพิณ ชุมแสง                     ชั้นมัธยม 1 

2.ดญ. ณรินทรณ์ บุญกระโทก        ชั้นประถม 4

  6. โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่   

1.ดญ. พรรณกร แสงสัมฤทธิ์          ชั้นประถม 4 

2.ดช. ประภวิษณ์ อินทปัญญา        ชั้นประถม 5

7. โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา  

1.ดญ. ธิดาพร หวังทำ                   ชั้นประถม 5

 2.ดญ. จิระนันทร์ นาทันลิ              ชั้นประถม 2

 

สำนักงานเขตพื้นที่การรศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จำนวน 34 คน

 8. โรงเรียนหนองนางพิทยาคม   

1.นส. อาภัสรา พรมศรี                  ชั้นมัธยม 5 

2.นส. นริศรา ขุนใหญ่                   ชั้นมัธยม 5 

3.นาย เอกธนัส ธาตุสร้อย             ชั้นมัธยม 5

9. โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม   

1. นาย นฤเบศร์ นาขะมิน             ชั้นมัธยม 4 

2. ดญ. กิตติยาภรณ์ รินทา           ชั้นมัธยม 3

10. โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์   

1.ดญ. ธนภรณ์ มหาโคตร์              ชั้นมัธยม 2

11 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์   

1.นส. วิยะดา ผาทอง                    ชั้นมัธยม 4 

2.นส. วิมาลา ศรีจันทร์                  ชั้นมัธยม 5

12. โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา  

1.นาย นพรัตน์ ลีหาวงศ์               ชั้นมัธยม 4

13. โรงเรียนฝางพิทยา 

1.นส. อนงค์ลักษณ์ พร่ามวัล         ชั้นมัธยม 4 

2.นาย พิชิตชัย หนูราช                 ชั้นมัธยม 4 

3.นส. ปิยากร ตติวงศ์วิวัฒน์          ชั้นมัธยม 4

14. โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
1.ดญ. วนิดา อันเงิน                     ชั้นมัธยม 1

15. โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 

1.นส. นิตยา โพธิราช                    ชั้นมัธยม 5 

2.นาย ทัดเทพ เวทะแว่น               ชั้นมัธยม 4

16. โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 

1.นส. วาสนา พรมเทศ                  ชั้นมัธยม 5 

2.นส. ปวีณา ขวาของ                   ชั้นมัธยม 5

17. โรงเรียนถ่อนวิทยา  

1.นาย อนันต์ แก้วคูณ                    ชั้นมัธยม 4

18. โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร   

1. นส. ศิรินทิพย์ จันทะผล              ชั้นมัธยม 4   

2. นส. รุจิรา ทองชนะ                     ชั้นมัธยม 4

19. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย   

1. นส. สุภัทรา ขาวสวย                    ชั้นมัธยม 6   

2. นส. สัตตบงกช ม่วงอ่ำ                  ชั้นมัธยม 5   

3. นส. มิธนา สาขามาลา                   ชั้นมัธยม 4   

4. น.ส. อารีรัตน์ นวลขาว                   ชั้นมัธยม 5   

5. นส. อริญา  ชมภูวงค์                     ชั้นมัธยม 6

20. โรงเรียนโนนคำพิทยาคม   

1. นาย สุรเชษฐ ปะโนรัมย์                 ชั้นมัธยม 6   

2. ดญ. ปภัสสร มหาคาม                    ชั้นมัธยม 3   

3. ดญ. ณัฐธิดา คนหาญ                     ชั้นมัธยม 1

21. โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร   

1. นส. อารยา เสนาฤทธิ์                      ชั้นมัธยม 5   
2. นาย ก้องหล้า สิงห์ชัย                     ชั้นมัธยม 6

22. โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม   

1. นส. ธนกรณ์ จันทะสา                      ชั้นมัธยม 4   

2. นาย ชลเทพ เชื้อคำจันทร์                ชั้นมัธยม 2

23 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม     

1. ดช. ชนทัศ โคตรวงค์                      ชั้นมัธยม 1

 

เขตจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 ทุน


24.โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 

1.นาย วัชรา ทาแก้ว                            ชั้นมัธยม 3  

2.ด.ญ. นรีรัตน์ กระจ่าง                        ชั้นประถม 4

25.โรงเรียนอุตรดิตถ์ 

1.น.ส.ปัณณพร จำนงค์ภักดิ์                 ชั้นมัธยม 5

 

เขตจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ทุน

 

26.โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 

1.ด.ญ.ปนัดดา  บุญโชติ                       ชั้นประถม 6

2. ด.ญ.วิภาวดี ชัยกิจ                           ชั้นมัธยม 1

 

เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ทุน

 

27โรงเรียนวัดป่าระกำ 

1ด.ญ.กรนิกา เมฆแก้ว                         ชั้นมัธยม 1

15 พฤษภาคม 2561

ผู้ชม 3175 ครั้ง

Engine by shopup.com