ดูบทความประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ในเขตจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ในเขตจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ในเขตจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช

มูลนิธิดร.กําจัด-ปราณี มงคลกุล ได้ทําการคัดสรรนักเรียนทีได้ขอทุนการศึกษา สําหรับนักเรียนทีมีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน แต่ครอบครัวยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในครังนี้ มีนักเรียนที ได้รับอนุมัติทุนการศึกษามีจํานวน ทั้งสิน 39 ทุนจาก 21 โรงเรียน ดังนี้

เขตจังหวัดพัทลุง จำนวน 34 ทุนจาก 17 โรงเรียนและ

 1. โรงเรียนตชด บ้านหลังอ้ายหมี
  1. ด.ญ. ณิชกานต์ เศษสิน ชั้นประถม 4
  2. ด.ญ. อินทิรา แก้วบัวรีด ชั้นประถม 2
 2. โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม
  1. ด.ช. ตันติกร เขียวเยาว์ ชั้นประถม 3
  2. ด.ญ. ธัญทรัตน์ ปลดทุกข์ ชั้นประถม 2
 3. โรงเรียนบ้านไสกุน
  1. ด.ช. ธนันถ์ สายหนูน ชั้นประถม
  2. ด.ญ.พิมพิกา ขุนฤทธิมนตรี ชั้นประถม 3
 4. โรงเรียนบ้านตลิงชั้น
  1. ด.ช. ธนภูมิ แก้วเมฆ ชั้นประถม 3
  2. ด.ช. ธีรภัทร เขียวแต้ม ชั้นประถม 1
 5. โรงเรียนบ้านบ่อทราย
  1. ด.ญ. กนกวรรณ เหล่าทอง ชั้นมัธยม 2
 6. โรงเรียนบ้านปากเหมือง
  1. ด.ญ. กัญญาณัฐ ห้วยใส ชั้นประถม 6
  2. ด.ญ. จารุวรรณ เดชช่วย ชั้นมัธยม 1
 7. โรงเรียนบ้านมะกอกใต้
  1. ด.ช. กิตติพันธ์ แท่นจันทร์ ชั้นประถม 3
  2. ด.ญ. ดนุชรีย์ เทพนรินทร์ ชั้นประถม 5
  3. ด.ญ. พิมพการต์ จันทร์ดี ชั้นประถม 6
 8. โรงเรียนบ้านลานข่อย
  1. ด.ญ. สุจิรา ทองเรือง ชั้นมัธยม 5
 9. โรงเรียนบ้านศาลานํา
  1. ด.ญ. จิรัฐติกาล ชูขาว ชั้นประถม 3
  2. ด.ญ. จุฑาธิบดิ เทพชู ชั้นประถม 4
  3. ด.ญ. ลลิตา กลิ่นเขียว ชั้นประถม 4
 10. โรงเรียนบ้านห้วยกรวด
  1. ด.ช. พงศกร จงรักจิตต์ ชั้นประถม 4
  2. ด.ช. ศุภวิชญ์ คงผอม ชั้นประถม 5
 11. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดํา
  1. ด.ญ. ธัญญลักษณ์ วัชรเฉลิม ชั้นประถม 4
  2. ด.ญ. พัชราวรรณ ปาละเขียว ชั้นประถม 2
 12. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
  1. นาย ครองรัฐ ใจเรือง ชั้นมัธยม 4
  2. ด.ญ. จีรนันท์ สงเปีย ชั้นมัธยม 1
  3. ด.ญ. ณิชาภัทร สุขแก้ว ชั้นมัธยม 1
  4. ด.ช. ปรเมษฐ์ ชูทอง ชั้นมัธยม 1
  5. นาย สุชาติ แก้วสง ชั้นมัธยม 4
 13. โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
  1. ด.ญ. ทิพปภา บัวทอง ชั้นมัธยม 2
  2. ด.ญ. อาริสา อินทร์ด้วง ชั้นมัธยม 1
 14. โรงเรียนวัดคลองใหญ่
  1. นาย สมศักดิ เพชรสงค์ ชั้นมัธยม 3
 15. โรงเรียนวัดปากสระ
  1. ด.ญ. ชนิดา ศรีนาค ชั้นประถม 6
  2. ด.ช. ธีภาณุ ตาแก้ว ชั้นประถม 5
 16. โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย
  1. ด.ช. ภานุกร ณ พัทลุง ชั้นประถม 5
 17. โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
  1. ด.ช. ธนกฤต เพ็งสวัสดิ ชั้นประถม 3

จ.นครศรีธรรมราช จำนวน  5 ทุนจาก 4 โรงเรียน ได้แก่

 1. โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฏร์บำรุง
  1. ด.ญ. บังอร จำแบบ ชั้นมัธยม 2
 2. โรงเรียน วัดบางคุระ
  1. ด.ช. โชคชัย รักษาพล ชั้นประถม 2
 3. โรงเรียนัดปากแพรก
  1. ด.ช. ปรเมษฐ์ นนทอง ชั้นประถม 6
  2. ด.ช. ศุภกฤต นนทอง ชั้นมัธยม 1
 4. โรงเรียนสุนทราภิบาล
  1. ด.ช.ณัชพงค์ แซ่หลู่ ชั้นประถม 4

 

14 กรกฎาคม 2560

ผู้ชม 2650 ครั้ง

Engine by shopup.com