ดูบทความประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

มูลนิธิดร.กําจัด-ปราณี มงคลกุล ได้ทําการคัดสรรนักเรียนทีได้ขอทุนการศึกษา สําหรับนักเรียนทีมีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน แต่ครอบครัวยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในครังนี้ มีนักเรียนที ได้รับอนุมัติทุนการศึกษามีจํานวน ทั้งสิน 44 ทุนจาก 26 โรงเรียน ดังนี้

เขตจังหวัดแพร่ มีจำนวนทั้งสิน 13 ทุนจาก 7 โรงเรียน ดังนี้

 1. โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1 ทุน
  1. E2562/002 ดญ รวิภา แคหอม ชั้นประถม  4
 2. โรงเรียนวัดโชคเกษม 1 ทุน
  1. E2562/003 ดญ นรินทิพย์ มณีวงษ์    ชั้นประถม  2
 3. โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย 3 ทุน
  1. E2562/004 ดญ ชญาดา คำสันต์       ชั้นประถม  6
  2. E2562/005 ดญ ณัฐณิชา แสนเมือง    ชั้นประถม  4
  3. E2562/006 ดญ ปิยพร ใจยุ               ชั้นประถม  6
 4. โรงเรียนบ้านวังเบอะ 4 ทุน
  1. E2562/007 ดช พิทักษ์ ถาบู้              ชั้นมัธยม  1
  2. E2562/008 ดช จารุวิทย์ ปาแก้ว       ชั้นประถม  3
  3. E2562/009 ดช อภิมุข คำวัง            ชั้นประถม  2
  4. E2562/010 นาย ผาลกฤษ นวลปา     ชั้นมัธยม  2
 5. โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 2 ทุน
  1. E2562/011 ดช เสฎฐวุฒิ คำไก่         ชั้นประถม  4
  2. E2562/012 ดช สันต์ทศน์ คำไก่        ชั้นมัธยม  3
 6. โรงเรียนบ้านแม่รัง 1 ทุน
  1. E2562/013 ดญ สุดาภัทร ลือคำ       ชั้นประถม  3
 7. โรงเรียนบ้านเค็ม 1 ทุน
  1. E2562/014 ดญ วนิดา ใจจาน           ชั้นประถม  5

 

เขตจังหวัดน่าน มีจำนวนทั้งสิน 31 ทุนจาก 19 โรงเรียน ดังนี้

 1. โรงเรียนตชด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 1 ทุน
  1. E2562/015 ดญ จิราภรณ์ มนตรี          ชั้นประถม  4
 2. โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 2 ทุน
  1. E2562/016 ดช วุฒิกร จอมวิลาส        ชั้นประถม  3
  2. E2562/017 ดช คมชาญ แก้วเขียว       ชั้นมัธยม  1
 3. โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 1 ทุน
  1. E2562/018 ดญ ภัณทิรา ฤทธิโต        ชั้นประถม  6
 4. โรงเรียนปัว 2 ทุน
  1. E2562/019 นส ธนภรณ์ จิตอารี          ชั้นมัธยม  3
  2. E2562/022 ดญ อรนุช สุทธเขต         ชั้นประถม  6
 5. โรงเรียนบ้านน้ำยาว 2 ทุน
  1. E2562/020 ดญ ณัฐธิดา ชาวยอง      ชั้นประถม  5
  2. E2562/021 ดญ กมลฉัตร์ ธนะลือ      ชั้นประถม  2
 6. โรงเรียนบ้านสบปืน 2 ทุน
  1. E2562/023 ดญ ฐิตากร สายืน         ชั้นประถม  3
  2. E2562/024 ดญ ธิวาวรรณ์ ฮังคำ      ชั้นประถม  4
 7. โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 3 ทุน
  1. E2562/025 ดญ รุ่งระวี มั่นเหมาะ     ชั้นประถม  4
  2. E2562/026 ดช ธราเทพ อ่อนสี        ชั้นมัธยม  1
  3. E2562/027 ดช ปฏิภพ แสงเพชร     ชั้นมัธยม  1
 8. โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 1 ทุน
  1. E2562/028 ดช จิรพัฒน์ หอมดอก  ชั้นประถม  3
 9. โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1 ทุน
  1. E2562/029 ดญ นันทิพร อุ่นถิ่น       ชั้นประถม  6
 10. โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1ทุน
  1. E2562/030 ดญ ฉันทนา อุ่นถิ่น      ชั้นมัธยม  3
 11. โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1 ทุน
  1. E2562/031 ดญ ศศิลักษณ์ อุ่นถิ่น    ชั้นมัธยม  1
 12. โรงเรียนบ้านสบมาง 2 ทุน
  1. E2562/032 ดญ ศุภกานต์ บุญอินทร์ ชั้นประถม  4
  2. E2562/033 ดช ทัศน์พล บุญอินทร์  ชั้นประถม  5
 13. โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สาขาห้วยโป่ง 2 ทุน
  1. E2562/034 ดญ พัทธมน อักขระ    ชั้นประถม  5
  2. E2562/035 ดช สมบูรณ์ อุ่นถิ่น      ชั้นมัธยม  1
 14. โรงเรียนบ้านบ่อเกลือ 3 ทุน
  1. E2562/036 ดญ ชฎาทิพย์ ใจปิง   ชั้นประถม  6
  2. E2562/037 ดญ นิศามณี ใจปิง     ชั้นประถม  6
  3. E2562/045 นส มัชญา บัวเหล็ก    ชั้นมัธยม  3
 15. โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 1 ทุน
  1. E2562/038 ดญ พิมพ์มาดา ใจปิง  ชั้นประถม  4
 16. โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 2 ทุน
  1. E2562/039 ดญ ยุพารัตน์ ท้าวคาม ชั้นมัธยม  3
  2. E2562/041 ดช ชนาธิป รกไพร     ชั้นประถม  6
 17. โรงเรียนบ้านปอน 1 ทุน
  1. E2562/040 ดญ เกวลิน เอี่ยมกลิ่น ชั้นประถม  4
 18. โรงเรียนบ้านน้ำลาด 2 ทุน
  1. E2562/042 ดญ ชนิดาภา เปาป่า    ชั้นประถม  4
  2. E2562/043 ดช ธนพัฒน์ สุภากาศ  ชั้นประถม  4
 19. โรงเรียนบ้านน้ำพี 1 ทุน
  1. E2562/044 ดญ จีรนันท์ หอมดอก ชั้นประถม  4

 

28 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 1419 ครั้ง

Engine by shopup.com