ดูบทความประกาศรายชื่อนักเรียนทุนเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนเพิ่มเติม

มูลนิธิดร.กําจัด-ปราณี มงคลกุล ได้ทําการคัดสรรนักเรียนทีได้ขอทุนการศึกษา สําหรับนักเรียนทีมีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน แต่ครอบครัวยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์

  1. ประจำปีการศึกษา 2560
    1. ภาคการเรียนที่ 1
    2. ภาคการเรียนที่ 2
  2. ประจำปีการศึกษา 2561
    1. ภาคการเรียนที่ 1
    2. ภาคการเรียนที่ 2

25 กันยายน 2561

ผู้ชม 473 ครั้ง

Engine by shopup.com