มูลนิธิดร.กำจัด - ปราณี มงคลกุล

ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ทะเบียนเลขที่ กท 2358 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556
เพื่อเชิดชูเกียรติแด่คุณพ่อกำจัด คุณแม่ปราณี มงคลกุล ของลูกๆ ทั้ง 3 คน โดยมีโครงการต่าง ๆ ช่วยเหลือสังคมดังต่อไปนี้

ศาสนา
ส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา
การศึกษา
สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา แก่เด็กนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
ผู้หญิงด้อยโอกาส
สนับสนุนและส่งเสริมผู้หญิงที่ด้อยโอกาส
สังคมและสาธารณสุข
สงเคราะห์คนยากไร้ คนป่วย คนชรา สนับสนุนด้านสาธารณสุขและร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ

วัตถุประสงค์ การจัดตั้งมูลนิธิฯ

Dr.Kamchad - Pranee Mongkolkul Foundation

1. ส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา
2. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
3. สนับสนุนและส่งเสริมผู้หญิงที่ด้อยโอกาส
4. สงเคราะห์คนยากไร้ คนป่วย คนชรา
5. สนับสนุนด้านสาธารณสุข และร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ข่าวสาร

Engine by